Iskolánkról:

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Budapest XVI. kerületében, kertvárosi környezetben található, fenntartója az Észak-Pesti Tankerületi Központ. Nyolc évfolyamon, összesen 20 osztályban folyik a nevelő-oktató munka. Tanulói létszámunk folyamatosan bővül, megközelíti a 600 főt. Az iskola alapterülete 2497 m2, melyet közel 4000 m2 játszókert ölel körül. Iskolánk kedvező megítélését, eredményeit, elsősorban helyi sajátosságainknak köszönhetjük.

Múltunk:

Iskolánk jogelődjét 1923-ban alapították. A hajléktalanokat és ínségeseket felkaroló állami lakótelepnek mondott barakktáborban építették fel, a jelenlegi Lándzsa utcai lakótelep területén, ahol 3 évig működött. Fenntartásához sok kitartás kellett, mivel az anyaközség évekig nem vett róla tudomást. A tanulók létszáma mégis lassan, de fokozatosan emelkedett. 1923-ban 54, 1924-ben 94 tanulója volt az iskolának.

1930-ban az iskola a községbe Sashalomra, a Sasvár utcába költözött.

Amikor a község végre elismerte és segélyt szavazott meg az iskolának – amely ezért tandíjkedvezményt adhatott a tanulóknak –, a létszám feltűnően emelkedni kezdett: 1930-ban 129, 1931-ben 146 és l932-ben 156 fő volt.

1930-ban Dr. Hanauer Á. István megyéspüspök az iskolát Maria Immaculata (Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária) oltalma alá helyezte. Ekkor lett a neve: Maria Immaculata Római Katolikus Polgári Leányiskola. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium bérbe adta nekik az egykori elemi iskola épületét, ott folyt tovább a tanítás. Ekkor az igazgatónőn kívül 4 főből állt a tantestület.

A felszabadulás után állami iskola lett belőle. A kezdeti időkben 4 tantermes iskolaként csak alsós osztályokat tanítottak, majd 1956-ban 3 tanteremmel bővült az iskola. Itt továbbra is csak alsós osztályok voltak, a felsősök a Thököly utcai iskolába jártak 1957-ig. Később a Színjátszó utcai iskolát összevonták a Sasvár utcai iskolával. 1976-ban a két iskolában 12 tanterem, 1 tornaszoba, 1 úttörő szoba és 1 gyakorlati foglalkozás terem volt. 222 alsó tagozatos tanuló járt a két iskolába (délelőtt-délutáni váltásban) és 14 tanár tanított összesen. 1978-ban a környéken lévő többi kis iskolát (Gelléri Andor utcait és a Thököly utcait) is az intézményhez csatolták.

Bár az iskolák nem voltak túl messze egymástól, a nyolcvanas évek vége felé mégis úgy döntöttek, hogy létrehoznak a sok kicsi helyett egy nagyobb iskolát. Ekkor kezdték el bővíteni a Színjátszó utcai iskolát. A tervezés során úgy képzelték, hogy nem lebontják a régit, hanem hozzáépítenek a régihez egy új részt.

1987-ben készült el mai formájában a Metró utcai Általános Iskola. Az alaprajza négyszögletes, belső átriumos. Az épületben 15 nagyobb és 2 kisebb tanterem, szaktantermek, könyvtár, tornaterem és tornaszoba, valamint egy három részre osztható díszterem is helyet kapott az épületben, ami a különböző iskolai rendezvények alkalmából a folyosóval és a tornateremmel összenyitható volt.

Az új iskola megépülése után, 1994-ben merült fel az igény az iskola „elnevezésére”. A sokféle lehetséges változat közül végül a Sashalmi Tanoda név mellett döntöttek.

Az akkori nevelőtestület a névválasztáshoz Dr. Grétsy László nyelvész véleményét is kikérte:

A névválasztást az iskola akkori fenntartója is jóváhagyta:

Jelenünk:

Iskolánk épülete a közelmúltban megújult, megtörtént az iskola hőszigetelése és új, korszerű nyílászárókra cserélték a meglévőket. A teljes külső felújítással egyidőben új tornaterem is épült, mely két részre osztható, így egyszerre két osztálynak is helyet ad, biztosítva a tanulók mindennapos testnevelését.

Osztálytermeink tágasak, barátságosak, többségükben projektor és számítógép, több teremben interaktív tábla is megtalálható. A jól felszerelt osztálytermek mellett több szaktanterem: nyelvi laborok, informatika- és zeneterem, kémia előadó segíti a hatékony oktatást.

Tanulóink kedvenc délutáni búvóhelye a könyvtár, ahol a kölcsönzés mellett helyben olvasásra is van lehetőség.

Elsődleges célunk a műveltség megszerzése minden területen, a tanulás iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása. A biztos alapkészségek elsajátíttatása mellett a tehetséggondozást – felzárkóztatást is kiemelt feladatunknak tartjuk. Törekszünk az önállóság, öntevékenység, reális önmegismerés, együttműködő, szolidáris magatartás kialakítására.

Osztályaink általános tantervű osztályok, tanulóink az első évfolyamtól tanulnak angol, vagy német nyelvet. Az első 3 évfolyamon heti két, a 4. évfolyamon heti 3, felső tagozaton heti 4 óra a nyelvórák száma. Felső tagozaton szakköri formában 2. idegen nyelvet is válaszhatnak diákjaink.

Bár osztálylétszámaink magasak, több tantárgy esetében élünk a csoportbontás lehetőségével. Például 1. évfolyamtól csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, majd 4. évfolyamtól a matematikát.

A hagyományos tanórák mellett délutáni programkínálatunk is színes: gazdag hagyományrendszerünk van. Az iskolai ünnepek mellett nagy népszerűségnek örvend adventi projektnapunk, farsangi mulatságunk, az alsó tagozatos húsvéti nyuszifutás. Erdei iskolában 4. évfolyamtól vesznek részt osztályaink.

Örökös ÖkoIskolaként a fenntarthatóságra nevelés kiemelt szerepet kap iskolánkban. A szelektív hulladékgyűjtés mellett minden évben rendezünk az egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat is.

Az egyes tanévhez tartozó programkínálatunkat az iskola éves munkatervében rögzítjük, mely a szülők és érdeklődők számára is nyilvánosan megtekinthető honlapunkon.